Històric

INSCRIPCIÓ CURS ESPELEOLOGIA 2016

Condicions i normes de participació:

 • L’espeleologia és un esport-ciència per a l’estudi i exploració de coves, avencs i qualsevol tipus de cavitat artificial que es desenvolupa amb les característiques d’esforç i risc inherents al món subterrani i de les tècniques per accedir-hi.
 • Poden participar al curs tots els majors de catorze anys o els que els facin durant el període del curs. Els menors d’edat cal que presentin l’autorització paterna (pare, mare o tutors legals) i fotocòpia del DNI.
 • La inscripció al curs implica l’alta com a soci al Centre Excursionista de Terrassa i a la Secció d’Investigacions Subterrànies per a l’any en curs, en cas que no ho fos anteriorment.
 • Queda inclosa l’assegurança federativa per a la cobertura de possibles accidents en la pràctica de l’espeleologia per a l’any en curs.
 • El cursetista es fa responsable del material personal que li serà cedit i així mateix es compromet a retornar-lo en perfecte estat en finalitzar el curs.
 • Els cursetistes es comprometen a seguir les indicacions dels monitors. La Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre Excursionista de Terrassa no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar o realitzar el cursetista al no seguir les indicacions dels monitors.
 • El cursetista seguirà les normes de seguretat orals i escrites que els responsables del curs estableixin, alliberant-los de tota responsabilitat per accident o danys per l’incompliment d’aquestes.
 • Qualsevol cursetista que no segueixi les normes de convivència, respecte a la natura o presenti desinterès per les matèries del curs, serà exclòs si la direcció ho considera adient.
 • El cursetista haurà d’informar a la direcció del curs de qualsevol malaltia o anomalia que pateixi i pugui afectar al normal seguiment d’aquest.
 • La direcció del curs es reserva el dret d’efectuar canvis i modificacions si ho considera adient.
 • El sotasignat renuncia expressament a qualsevol reclamació judicial civil o penal que pugui originar-se per la pràctica de l’espeleologia, per danys i perjudicis tant materials com personals que pugui patir l’espeleòleg en la pràctica o activitat esportiva, per l’esdeveniment dels fets que no es puguin preveure, o que, previstos, no es puguin evitar (Art.1105 del codi civil).

INSCRIPCIONS AQUÍ

Cal especificar a quin curs us apunteu: si només al nivell 1 o al nivell 2 o als dos, ja que els preus varien en funció del curs.