Notícies

Eleccions a la Junta Directiva del Centre Excursionista de Terrassa

Tal com marquen els estatus de la nostra entitat, cada quatre anys cal renovar la junta directiva i la propera primavera s’exhaurirà el període en el qual l’actual junta, presidida per Eva Cervelló i acompanyada per Empar Ripollès i Jaume Buxadós com a vicepresidents, Antònia Ripollès com a secretària i Joan Abelló com a tresorer, ha dirigit la nostra entitat.

Aquesta efemèride, una de les més importants del Centre, està regulada també en els nostres estatus i segueix el següent

Procediment:

1.- L’elecció s’ha de dur a terme dins els 6 mesos finals de mandat.
2.- Cal fer un acte públic per elegir la Junta Electoral, per sorteig, entre socis de ple dret. Estarà formada per 3 titulars i 3 suplents. La secretària de l’actual Junta Directiva serà també la secretària de la Junta Electoral.
3.- S’exposarà al públic el cens de socis i sòcies de ple dret durant 7 dies naturals, un cop constituïda la Junta Electoral. Durant aquest termini, la Junta Electoral, amb el suport de Secretaria del CET, haurà de resoldre les incidències que es presentin.
4.- Passat aquest període de 7 dies i durant els 3 dies següents, la Junta Electoral aprova la llista d’electors
5.- Després de l’aprovació del cens i en els 10 dies naturals següents, es poden presentar candidatures a la Junta Directiva. Aquestes candidatures han d’estar signades pels candidats i s’hauran d’acompanyar amb fotocòpies dels DNI. També caldrà indicar els càrrecs que ocuparà cada persona de la llista.
6.- En els tres dies següents la Junta Electoral proclamarà les candidatures vàlides.
7.- Les eleccions es duran a terme al cap de 10 dies naturals després de la proclamació de candidatures, durant els quals les candidatures podran fer actes de promoció i campanya
8.- En cas que només hi hagi una candidatura vàlida, la Junta Electoral la proclamarà com a elegida per a la Junta Directiva.

Calendari:

  • Entre el 28 i el 31 de gener: Acte públic d’elecció de la Junta Electoral
  • 1 de febrer: exposició de la llista d’electors
  • 15 de febrer: Aprovació del cens
  • Entre el 16 de febrer i el 6 de març: Presentació de les candidatures
  • Entre el 12 i el 16 de marc: Proclamació de les candidatures
  • 26 de març: Assemblea general