Històric

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dijous 17 de Març a 2/4 de 8 en primera convocatòria i a les 8 en segona convocatòria
Es regirà per l’ordre del dia següent:
Punt Primer: Presentació de l’Assemblea a càrrec de la Presidenta de l’Entitat.
Punt Segon: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.
Punt Tercer: Memòria d’activitats presentades pels vocals de les seccions.
Punt Quart: Estat de comptes i informe de tresoreria a 31 de desembre de 2015.
Punt Cinquè: Proposta de pressupost i aprovació, si s’escau, per al nou exercici 2016.
Punt Sisè: Informe de Presidència.
Punt Setè: Propostes i suggeriments (s’hauran d’haver lliurat prèviament per escrit a la Junta Directiva).
Punt Vuitè: Precs i preguntes.