Històric

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 🗓

Dimarts 28 de març a les 19.30 1a convocatòria, i a les 20.00 2a convocatòria.

Ordre del dia:
1. Presentació de l’Assemblea a càrrec de la Presidenta de l’Entitat.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, acta de la darrera assemblea.
3. Memòria d’activitats de les seccions
4. Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 desembre 2016.
5. Proposta de pressupost i aprovació, si escau, per al nou exercici del 2017.
6. Proposta de modificació data cobrament quota de soci.
7. Presentació activitats Entitat per part del Director Tècnic.
8. Propostes i suggeriments (cal lliurar prèviament per escrit a la Junta Directiva).
9. Informe de presidència Eva Cervelló.
10. Torn obert de paraules.

Scheduled Històric