Històric

Assemblea General Ordinària 🗓

 

Dimarts, 20 de març

En primera convocatòria a les 19.30 h. En segona convocatòria a les 20 h.

Ordre del dia:

 • Punt primer: Presentació de l’assemblea a càrrec de la Presidenta sra. Eva Cervelló.
 • Punt segon: Lectura i aprovació, si escau, acta de la darrera assemblea.
 • Punt tercer: Memòria d’activitats de l’any 2017, presentada pels vocals de les seccions.
 • Punt quart: Estat de comptes i informe de tresoreria a 31 de desembre del 2017.
 • Punt cinquè: Proposta de pressupost i aprovació si escau, per al nou exercici 2018.
 • Punt sisè: Presentació de les activitats de l’entitat per part del Director Tècnic.
 • Punt setè: Propostes i suggeriments (cal lliurar prèviament per escrit a la Junta
  Directiva).
 • Punt vuitè: Informe de presidència Eva Cervelló.
 • Punt novè: Torn obert de paraules.
Scheduled Històric