Històric

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I ELECCIÓ NOVA JUNTA DIRECTIVA 🗓

Dimarts, 26 de març a les 19.30 h en 1a convocatòria i a les 20.00 h en segona

Ordre del dia

  • Presentació de l’Assemblea a càrrec de la Presidenta de l’Entitat
  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea
  • Memòria d’activitats presentades pels vocals de les seccions i vocalies
  • Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 de desembre de 2018
  • Proposta de pressupost i aprovació,si escau, per al nou exercici 2019
  • Informe de Presidència i memòria de la Junta sortint.
  • Presentació a l’Assemblea de les candidatures a la nova Junta Directiva
  • Eleccions a la Junta Directiva del Centre
  • Propostes i suggeriments (s’hauran d’haver lliurat prèviament per escrit a la Junta Directiva)
  • Precs i preguntes
Històric