Històric

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 🗓

Dijous, 2 d’abril convocatòria única a les 19.30 h

Ordre del dia

1. Presentació de l’assemblea a càrrec del President, Xavi Busom Masjoan
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea
3. Memòria d’activitats de l’any anterior, presentat pels vocals de les seccions i vocalies.
4. Estat de comptes i informe de tresoreria a 31 de Desembre de 2019
5. Presentació, per part de la junta directiva, d’un nou projecte d’ampliació que serà sotmès a votació i aprovació per part dels assistents.
6. Proposta de pressupost i aprovació, si escau, per al nou exercici 2020
7. Propostes i suggeriments (caldrà lliurar-les prèviament per escrit a la Junta Directiva)
8. Torn obert de paraules

Scheduled Històric