Històric

ASAMBLEA GENERAL

participa-20151-960x589DIJOUS 17 DE MARÇ A LES 19:30 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 20:00 EN SEGONA CONVOCATÒRIA

Es regirà per l’ordre del dia següent:
Punt Primer: Presentació de l’Assemblea a càrrec de la Presidenta de l’Entitat.
Punt Segon: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.
Punt Tercer: Memòria d’activitats presentades pels vocals de les seccions.
Punt Quart: Estat de comptes i informe de tresoreria a 31 de desembre de 2015.
Punt Cinquè: Proposta de pressupost i aprovació, si s’escau, per al nou exercici 2016.
Punt Sisè: Informe de Presidència.
Punt Setè: Propostes i suggeriments (s’hauran d’haver lliurat prèviament per escrit a la Junta Directiva). Punt Vuitè: Precs i preguntes.